Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

ekdosh-adeiwn

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

  • Αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θέση και το είδος του καταστήματος .

  • Ταυτότητα
  • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Βεβαίωση υπογεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης . Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση . Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας , δήλωση ένταξης αυθαιρέτου , εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία .

  • Σχεδιαγράμματα του καταστήματος

Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα ( συνήθως 1/50 ) σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

Επίσης προσκομίζεται το διάγραμμα ροής της επιχείρησης .

Οι επιχειρήσεις τροφίμων ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία ελέγχου , αλλά δεν είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την αδειοδότηση .

  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης

Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 ( μπαρ , καφετέριες , αναψυκτήρια , εστιατόρια κτλ ) υπεύθυνη δήλωση ( θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ) περί μη καταδίκης .

  • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία . Πολλοί Δήμοι δέχονται αντί για το πιστοποιητικό , μία βεβαίωση από την Πυροσβεστική ότι έχει καταχωρηθεί μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία , αλλά φυσικά δεν μπορούμε να πάρουμε την άδεια χωρίς το πιστοποιητικό πυροπροστασίας .

  • Παράβολα

Σε αυτό το σημείο πληρώνουμε παράβολα ( ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό ) για το δήμο και το υγειονομικό .

 

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία αναλαμβάνει να συντονίσει τους κατά ειδικότητα υπόλοιπους μηχανικούς και την επίβλεψη της απρόσκοπτης πορείας του φακέλου μέχρι και την ολοκλήρωση του.