Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

support

Ειδικευόμαστε στις συντηρήσεις κατοικιών,καταστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στοχεύοντας στην υψηλή λειτουργικότητα του εκάστοτε έργου.

Ειδικότερα προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης που αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  • Κατοικίες 
  • Καταστήματα
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS  Tεχνική εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη πλήρους προγράμματος συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων και βιομηχανιών. Το πρόγραμμα συντήρησης αφορά μόνο τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους και όχι τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό ενός εργοστασίου, περιλαμβάνει δε:

Πλήρη καταγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο συντήρησης όπου περιγράφονται με ακρίβεια οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και το οποίο ενημερώνεται , συμπληρώνεται και σφραγίζεται από το εκάστοτε συνεργείο που διενεργεί την συντήρηση. Έτσι ο κάθε διαχειριστής κτιρίου η ιδιοκτήτης βιομηχανίας μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει και τα ανταλλακτικά και υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο υλικών και ανταλλακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προληπτικές συντηρήσεις όπου αναγράφεται κάθε φορά το είδος και το κόστος του κάθε υλικού και ανταλλακτικού καθώς και το είδος της εγκατάστασης που αφορά.

Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο βλαβών και έκτακτων συντηρήσεων ανά είδος εγκατάστασης, όπου αναγράφεται με ακρίβεια η ακριβής βλάβη ή η έκτακτη συντήρηση, το κόστος της εργασίας και το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Αναλυτικός πίνακας πιθανών υλικών και ανταλλακτικών , ανά κατηγορία εγκατάστασης, που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση και για πιθανές βλάβες, με βάση τον οποίο ο εκάστοτε διαχειριστής κτιρίου η ιδιοκτήτης βιομηχανίας δύναται να προβεί σε αναζήτηση προσφορών προμηθευτών για την πάγια προμήθεια όσων υλικών απαιτηθούν κατ έτος από τον μειοδότη προμηθευτή στις συγκεκριμένες τιμές της προσφοράς που θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον ένα εξάμηνο.