Μελέτες Εγκαταστάσεων Ατμού

meletes-atmou

Οι μελέτες εγκαταστάσεων ατμού που εκπονεί ή ΜΠΑΛΟΥΚΑS αφορούν όλο το φάσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν ατμό για διάφορες βιομηχανικές τους διεργασίες.

Εκπονούμε μηχανολογικές μελέτες εγκαταστάσεων ατμού για:

 • Εγκαταστάσεις ατμού σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών οι οποίες χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις ατμού για συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας(παστερίωση γάλατος ή παγωτού ή τυριού, λειτουργία βραστήρων πάσης φύσεως, αποφλοίωση πατάτας, παραγωγή μπύρας κ.λ.π ) καθώς και για την εξυπηρέτηση άλλων εγκαταστάσεων του κτηρίου (θέρμανση, παραγωγή θερμού νερού χρήσης).
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για ξήρανση της λυματολάσπης και παραγωγή βιοαερίου.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (Σ.Η.Θ).
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε βιομηχανικά πλυντήρια κλινοσκεπασμάτων, ρούχων και υφασμάτων γενικότερα.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε νοσοκομεία και κλινικές για την λειτουργία των συστημάτων αποστείρωσης.
 • Εγκαταστάσεις ατμού σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

 

Οι σκοποί της μελέτης εγκατάστασης ατμού είναι :

 • Ο σωστός υπολογισμός των σωληνώσεων των δικτύων διανομής ατμού καθώς και των σωληνώσεων συλλογής συμπυκνωμάτων ώστε αφενός να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση που οδηγεί σε υψηλό κόστος κατασκευής και αφετέρου η υποδιαστασιολόγηση που οδηγεί σε μεγάλες πτώσεις πίεσης, δυσλειτουργίες και υψηλό λειτουργικό κόστος.
 • Η σωστή επιλογή του κατάλληλου βασικού αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού έτσι ώστε η εκάστοτε εγκατάσταση ατμού αφενός να καλύπτει τις απαιτήσεις σε ατμό και αφετέρου να λειτουργεί οικονομικά με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης.
 • Η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό με τη πρόβλεψη και τον σχεδιασμό αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων που θα διευκολύνουν την συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα μειώνουν αντίστοιχα το κόστος συντήρησης.
 • Η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που θα μειώνουν περεταίρω το λειτουργικό κόστος.

 

Σε κάθε μελέτη εγκαταστάσεων ατμού περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων επιστροφών, που αφορά την επιλογή του είδους των σωλήνων με βάση την πίεση λειτουργίας και τον υπολογισμό της διατομής των σωληνώσεων με βάση την επιτρεπτή πτώση πίεσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η οικονομική κατασκευή όσο και η εύρυθμη λειτουργία αλλά και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού της μόνωσης των δικτύων σωληνώσεων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων επιστροφών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή οικονομική λειτουργία.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των συστολών – διαστολών των δικτύων διανομής ατμού καθώς και επιλογή του κατάλληλου αντιδιαστολικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού στήριξης των σωληνώσεων, ώστε να αποφευχθούν υπερβολικές συστολές – διαστολές κατά την λειτουργία οι οποίες είναι δυνατόν αφενός να προξενήσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στα δίκτυα και αφετέρου να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (ατμολέβητας ή ατμογεννήτρια, καυστήρας, θερμοδοχεία – απαεριωτές, αντλίες, economisers, συλλέκτες ατμού, δοχεία στρατσώνας, σταθμοί μείωσης πίεσης, αντλίες, προθερμαντήρες, εναλλάκτες θερμότητας, ασφαλιστικές διατάξεις, καπνοδόχος, εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου ή υγραερίου η πετρελαίου ή βιοκαυσίμων ανάλογα με την περίπτωση) καθώς και κάθε άλλου κύριου η βοηθητικού εξοπλισμού ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς κατασκευής – προμετρήσεις.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (πλήρης αποτύπωση των σωληνοδικτύων διανομής ατμού και συμπυκνωμάτων καθώς και του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κατόψεις, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια λεβητοστασίου και αντλιοστασίου, σχέδια κίνησης και αυτοματισμού ηλεκτρικών πινάκων λεβητοστασίου ατμού, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).